vector Car vkfo Category : car Total Downloads : 0 Total Views: 110 Total Favourites: 0

vector Car vkfo

این فایل شامل سه تصویر با فرمت jpg و سه فایل با فرمت eps است که شما براحتی می توانید آن ها را ویرایش کنید

این فایل ارزشمند برای طراحی مدل ماشین استفاده سبک طراحی بازی دو بعدی دارد

پرداخت 100 تومان